الگوهای كارای مدیریت دانش در زنجیره تامین

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در سازمان های پیشرفته، دانش مهم ترین عامل در كسب مزیت رقابتی شناخته شده است. دنیا امروز به را درك كرده اند. سازمانهایی كه توانایی 1 سیستم هایی است. مدیران همواره اهمیت مدیریت دانش (KM (سمت بكارگیری سیستم های اثربخش تر حركت می كند كه بدون شك، دانش یكی از اجزای لاینفك چنین می توانند به نحو مطلوب از منفعت های بالقوه آنها انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند مقابله و نهایت استفاده را كسب نمایند. در این پژوهش مولفه های فرآیند مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی متغیرهای نشان دهنده آن ها توسط تحلیل عاملی شناسایی قرار گرفته اند، تركیبات ممكن از این مولفه ها و سپس به كمك معادلات ساختاری كارایی بین تركیبات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تائید و و پژوهش نشان داد كه الگوهای كارا در اثر تركیب همه مولفه های فرآیند مدیریت دانش وجود ندارد و الگوهای تركیبی خاصی از مولفه ها موجب توسعه شاخص های كارای مدیریت دانش در سازمان ها شده . سازمان ها با توجه به دارائی های موجود از فرآیند مدیریت دانش می توانند تركیب های مناسب را است موجبات بهبود عملكرد فعالیت های راهبردهای كلان مدیریتی مناسب را انتخاب نمایند و بكار گرفته و سازمانی را فراهم آورند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1390

تعداد صفحات : 16 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1390 / ناظمی جمشید*,تركاشوند زهرا,سمیع زاده رضا,سیدی حسینی نیا سیدشهروز
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/09  |   2/28/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 2961
Key words (کلمات کلیدی): كارايي، الگوهاي كارا دانش، مديريت دانش،فرآيند مديريت دانش،
Number of pages(تعداد صفحات) : 16
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط