تاثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی است. جامعه آماری تحقیق، شامل 150 نفرازکارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد می باشدکه با استفاده از جدول مورگان از میان آنها تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده است. داده های به دست آمده توسط پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی اورگان وپرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی ومنابع انسانی عملکرد بالا جمع آوری گردیده و به کمک تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار Amos18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داده است که در سطح اطمینان 95 درصد منابع انسانی عملکرد بالا برکارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بعلاوه مشخص گردید که رفتار شهروندی سازمانی نقش متغیر میانجی را در این تاثیر ایفا می کند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 18 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / سپهوند رضا*, مغوئی نژاد مهدیه
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/09  |   2/28/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 2830
Key words (کلمات کلیدی): مديريت منابع انساني عملکرد بالاکارآفريني سازماني رفتار شهروندي سازماني
Number of pages(تعداد صفحات) : 18
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط