تاثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

نقش مدیریت منابع انسانی در دستیابی به مزیت رقابتی، به میزان زیادی در پژوهشهای پیشین مورد بحث قرار گرفته
است، اما در باره سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار و اثر آن بر عملکرد سازمانی،
مطالعات اندکی انجام شده است. به نظر میآید نبود این سازگاری در بخش عمدهای از شرکتها توانسته است بر عملکرد
آنها اثر کاهندهای داشته باشد. هدف مقاله این است که نحوه اثرگذاری سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و
راهبردهای کسب و کار را بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار دهد. پیشفرض مقاله آن است که از طریق ایجاد تناسب
بین راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار، میتوان عملکرد سازمانی را ارتقا داد. مطالعه حاضر از
حیث هدف، کاربردی است و از رویکرد کمی استفاده کرده است. از حیث نحوه گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای
توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی )همبستگی و پیمایش( است. دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس و مدل
پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری )روش مقایسه میانگینها( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج
پژوهش نشان میدهند که در شرکتهایی که بین راهبردهای کسب و کار و راهبرد مدیریت منابع انسانی سازگاری وجود
دارد، از لحاظ عملکرد نیز تفاوت معناداری با شرکتهایی که این سازگاری را تجربه نمیکنند، وجود دارد. به بیان دیگر
فرضیه پژوهش )تفاوت عملکرد شرکتهای با راهبردهای سازگار و ناسازگار( تأیید شده و با توجه به اختالف میانگین
عملکرد شرکتهای با راهبردهای سازگار )684/3 )و میانگین نمره عملکرد شرکتهای با راهبردهای ناسازگار )591/3،)
میتوان این تفاوت را معنادار است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1391

تعداد صفحات : 26 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1391 / سید یعقوب حسینی _ سیدعباس موسوی _ ابوالفضل ابراهیمی
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/09  |   2/28/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 3314
Key words (کلمات کلیدی): مدیریت منابع انسانی، راهبرد کسب و کار، راهبردهای منابع انسانی، عملکرد سازمانی، سازگاری راهبرده
Number of pages(تعداد صفحات) : 26
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط