حل بهینه مساله مدیریت زنجیره تامین در نیروگاه های حرارتی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

امروزه مدیریت کارای زنجیره تامین در صنایع مختلف از اهمیت بالایی در تولید به موقع و هزینه و سرمایه پایین برخوردار می باشد. در بین صنایع مختلف در ایران، صنایع نیروگاهی از صنایع مهمی است که نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی دارد. ازاین رو توجه کافی به مدیریت زنجیره تامین در این بخش به منظور تامین به موقع و کاهش هزینه ها ضروری می باشد. در این مقاله مدیریت زنجیره تامین قطعات یدکی نیروگاه های گازی در ایران موردبررسی قرارگرفته است. برای این منظور، مساله مربوط به یک نیروگاه چهار واحدی گازی در نظر گرفته شده و یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی برای مساله فوق پیشنهاد شده است. سپس با یک روش ابتکاری مدل پیشنهادی به یک مدل خطی تبدیل شده و عدم قطعیت در تقاضا به کمک برنامه ریزی استوار در مدل پیشنهادی در نظر گرفته می شود. درنهایت مساله فوق الذکر بر اساس اطلاعات عملی و به روش دقیق حل شده است. نتایج این بررسی و نیز تحلیل حساسیت پیرامون نتایج آن بیانگر کارایی روش حل اعمال شده در مقایسه با روش های معمول در نیروگاه های ایران می باشد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 12 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / پورحبیب یكتا شارمی محمد, شفائی رسول
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/10  |   3/1/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 3044
Key words (کلمات کلیدی): زنجيره تامين تعميرات اساسي نيروگاه گازي مديريت قطعات يدکي نگهداري و تعميرات
Number of pages(تعداد صفحات) : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط