مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحران

(چکیده مقاله) :
Abstract :

عوامل بیرونی مانند تحریم و همکاری نکردن تأمینکنندگان خارجی و عوامل داخلی مانند نبودن
مدیریت مناسب جریان نقدی و یا سیاستهای نامناسب هیأت مدیره میتواند به کمبود موجودی
منتهی شود. کمبود موجودی یکی از عوامل مهم در ایجاد بحران فرایندهای تولیدی است. این مقاله
درصدد است تا یک سیستم کنترل موجودی و تولید را برای شرایط بحران معرفی کند. مدل ارائه
شده این مقاله شرایطی را فراهم میکند تا با تصمیمگیری مناسب در خصوص به تعویق انداختن
سفارشهای مشتریان، هزینههای سازمان را در شرایط بحران کمینه نماید. این مدل پیشنهادی
برای تولید و کنترل موجودی در شرایط عدم اطمینان مدلسازی و فرض شده است که تقاضای
مشتریان بهخوبی از توزیع نرمال پیروی میکند. در این پژوهش، مدل ریاضی ارائه شده از نوع
عدد صحیح، غیر خطی و hard-NP است. برای حل این مدل پیچیده از الگوریتم ژنتیک استفاده
شده است. نتایج ارزیابی عددی مدل پیشنهادی نشان میدهد که عملگرهای تقاطع و جهش چند
نقطهای توانایی مناسبی در جستجوی فضای موجه و دوری از فضای غیر موجه دارد. همچنین
همگرایی در مجموعه جوابهای الگوریتم نیز نشان میدهد که الگوریتم استفاده شده توانایی لازم
در پیدا کردن جواب بهینه را در مدت زمان مناسب دارد. نتایج این ارزیابی نشان میدهد که مدل
ارائه شده توانایی مدلسازی و حل مسأله کنترل تولید و موجودی در شرایط بحران ناشی از
کمبود موجودی و محدودیتهای مرتبط را دارد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 26 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1394 / محمد اکبری
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/10  |   3/1/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5490
Key words (کلمات کلیدی): کنترل موجودي، شرایط بحران، محدودیت ظرفیت انبار، محدودیت سطح خدمات، الگوریتم ژنتیک.
Number of pages(تعداد صفحات) : 26
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط