ارائه یك مدل جدید كنترل موجودی مقدار تولید اقتصادی (EPQ) چند كالایی با تقاضای فازی تصادفی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

مدل كنترل موجودی تولید اقتصادی (EPQ)‎ در محیط فازی، تا كنون از سوی محققان بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. یكی از فرضیه های اصلی در همه پژوهش های انجام شده، مجاز نبودن كمبود موجودی بوده است. در این مقاله یك مدل جدید كنترل موجودی تولید اقتصادی چندكالایی با تقاضای فازی تصادفی در شرایط مجاز بودن كمبود موجودی و محدودیت فضای انبار مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل مقدار تقاضا به صورت یك عدد فازی ذوزنقه ای تصادفی و كمبود موجودی از نوع سفارش معوقه در نظر گرفته شده است. برای حل مدل از روش آزادسازی لاگرانژ و برای فازی زدایی جواب ها از روش مركز ثقل استفاده شده و در نهایت برای اعتبارسنجی آن یك مثال عددی بزرگ (100 محصولی) ارائه شده است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1391

تعداد صفحات : 10 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1391 / كاظمي ابوالفضل , ملكيان محمدرضا, صرافها كيوان
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/10  |   3/1/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5132
Key words (کلمات کلیدی): مدل تولید اقتصادي (EPQ ،(تقاضاي فازي تصادفی، سفارش معوقه
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط