استراتژی های راهبری پروژه های نفت و گاز، مبتنی بر حوزه های دانش مدیریت پروژه

(چکیده مقاله) :
Abstract :

پروژه های نفت و گاز دارای جایگاه بسیار مهمی در توسعه کشور هستند، زیرا در حال حاضر، بخش اعظم منابع مالی برای اجرای برنامه های توسعه کشور، از محل درآمدهای نفتی تامین می گردد. با این وجود، بررسی ها نشان می دهد که علیرغم اهمیت این پروژه ها، بسیاری از آنها به نقطه موفقیت نمی رسند. مقاله حاضر به تدوین استراتژی هایی (جهت گیری) در هدایت و راهبری پروژه های نفت و گاز در نیل به موفقیت، می پردازد. به منظور ساختاردهی نتایج تحقیق، از حوزه های دانش مدیریت پروژه شامل مدیریت: یکپارچگی، محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ارتباطات، ریسک، تدارکات و ذی نفعان استفاده می شود. روش تحقیق که از نوع توصیفی می باشد، مشتمل بر پنج مرحله است: ارزیابی حوزه های دانش مدیریت پروژه، ارزیابی عوامل موفقیت پروژه ها، تدوین خطوط راهنمای هدایت پروژه ها، تحلیل سوات و تدوین استراتژی ها. گردآوری اطلاعات، مبتنی بر کسب توافق گروهی و استفاده از نظرات گروه خبرگان، طی جلسات طوفان مغزی به علاوه تکنیک گروهی اسمی می باشد. دستاورد اصلی تحقیق، شامل مجموعه ای از استراتژی های برگرفته از خطوط راهنما و تحلیل سوات است که در زمره آنها می توان به مواردی مثل: ایجاد نظامات یکپارچه مدیریت کلان پروژه های صنعت نفت؛ پایه گذاری سیستم های اطلاعاتی به منظور ثبت دانش و تجارب کسب شده در پروژه ها؛ هدایت شرکت های نفتی به سوی ایجاد ساختار پروژه-محور؛ مهیا کردن زمینه های لازم برای تصمیم گیری سالم و بهینه؛ توسعه و ترویج دانش حقوق، بیمه و قراردادها در صنعت نفت؛ توسعه بانک اطلاعات مدیران صنعت نفت؛ و توسعه مهارت های تعامل با نیروی انسانی در پروژه ها؛ و تلاش برای ایجاد شبکه ذی نفعان پروژه های صنعت نفت اشاره نمود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1397

تعداد صفحات : 21 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1397 / محمدعلي هاتفي , محمدمهدي وهابي
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/10  |   3/1/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4803
Key words (کلمات کلیدی): استراتژیهای‌راهبردی‌پروژههای‌نفت‌و‌گاز،‌مدیریت‌پروژه.
Number of pages(تعداد صفحات) : 21
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط