بومی سازی مدل مفهومی و رفتاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

هدف: هدف از این پژوهش، بومی سازی معروف ترین مدل مفهومی و رفتاری SHRM یعنی مدل مفهومی"جانسون و وی" در شرکت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریکو) بود. برای دستیابی به هدف مذکور، پس از مشخص کردن متغیرهای مدل و مفاهیم مربوطه، این مفاهیم به صورت نظری و عملیاتی تعریف گردید.
روش: به منظور پاسخ دهی به سووالات پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر 35 سووال طراحی و ساخته شد و با استفاده از آزمون t استیودنت تک نمونه ای و آزمون فریدمن، داده ها تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که اهداف و آرمان های سازمانی، استراتژی های سازمانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی ها و سیستم های مدیریت منابع انسانی، و جو سازمانی مطابق با مدل جانسون و ویاست. هم چنین بر اساس آزمون فریدمن، مهمترین متغیر رتبه بندی شده در شرکت اریکو عبارتند از: جو سازمانی، راهکارهای بهبود مدیریت منابع انسانی، استراتژی ها و سیستم های مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی های سازمانی، اهداف و آرمان های سازمانی، و تهدیدها و فرصت های مدیریت منابع انسانی.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1390

تعداد صفحات : 13 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1390 / رنگريز حسن, ملک محمدي مرتضي
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/10  |   3/1/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4703
Key words (کلمات کلیدی): مديريت استراتژيک منابع انساني اهداف و آرمان هاي سازماني استراتژي هاي سازماني فرهنگ سازماني استراتژي ها و سيستم هاي مديريت منابع انساني جو سازماني
Number of pages(تعداد صفحات) : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط