شناسایی و تدوین استراتژی های موثر مدیریت استراتژیک توسعه شهری شهرستان رامسر

(چکیده مقاله) :
Abstract :

پژوهش در زمینه شناسایی و تدوین استراتژی های موثر مدیریت استراتژیک توسعه شهری شهرستان رامسر در سال 93-1392 انجام شده است. پژوهش در چارچوب توصیفی- تحلیلی مبتنی بر سنجش نظرات70 نفر از خبرگان و افراد مدیریت شهری و دانشگاهی صورت گرفته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه خود ساخته و بارگزاره های مطابق با تکنیک SWOT جمع آوری گردیده است. شناسایی استراتژی های موثر در هفت مرحله با شناساسس از عوامل چهار گانه عوامل محیطی خارجی و داخلی برآورد گردیده و سرانجام استراتژی های مدیریت توسعه شهری رامسر در قالب استراتژی های SO، WO، ST، WT شناسایی و در جداول خاص و با اولویت معرفی و پیشنهاد گردید.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 19 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1394 / حلاجيان ابراهيم , امين شاد علي
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/10  |   3/1/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4703
Key words (کلمات کلیدی): اسـتراتژی، مدیریت اسـتراتژی، برنامه ریزی اسـتراتژی، مدیریت توسعه شهری.
Number of pages(تعداد صفحات) : 19
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط