انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال درون میکرو لوله با شار حرارتی ثابت و سرعت لغزشی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

جریان و انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب-مس در یک میکرو لوله در رژیم لغزشی تحت شار حرارتی ثابت در مقادیر رینولدز پایین به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. شرط مرزی لغزش و پرش دمایی در دیواره برای اولین بار مورداستفاده قرار گرفت و نتایج به صورت پروفیل های سرعت و دما و محاسبه مقادیر ناسلت و افت فشار موضعی در ناحیه ورودی و توسعه یافته کانال ارائه شده است. اثر لغزش و استفاده از نانو سیالات بر انتقال حرارت در میکرو لوله بررسی گردیده است.
نتایج نشان می دهد که عدد ناسلت در ناحیه توسعه یافته با افزایش لغزش در دیواره، افزایش و میزان افت فشار در این ناحیه کاهش می یابد و نتایج در این ناحیه مستقل از عدد رینولدز جریان هست. در ناحیه ورودی افزایش عدد رینولدز جریان نیز باعث افزایش این مقادیر در این ناحیه می-گردد. همچنین در این پژوهش مشاهده گردید افزودن نانو ذرات به سیال باعث افزایش انتقال حرارت جریان گردیده اما این مقدار ناچیز است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 12 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / جاويد سعيد, كريمي پور آرش
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/17  |   3/8/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4673
Key words (کلمات کلیدی): نانوسيال آب مس ميکرو لوله جريان لغزشي پرش دمايي جريان آرام جريان داخلي
Number of pages(تعداد صفحات) : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط