بررسی اثر ضربه کم سرعت بر نانوتیر تیموشنکو با استفاده از تئوری غیر محلی الاستیسیته

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در این مقاله ضربه کم سرعت قائم بر روی نانوتیر تیموشنکو بر اساس تئوری غیر محلی، بصورت تحلیلی و برای بررسی رفتار دینامیکی نانوتیر ارائه شده است. با در نظر گرفتن معادلات ارتعاش آزاد تیر، ضربه وارد شده به نانوتیر با استفاده از شرایط مرزی و مقدار اندازه حرکت پرتابه و نانوتیر بلافاصله بعد از برخورد، بیان شده است. شرایط مرزی دو سر ساده و دو سر گیردار، همچنین تاثیر نسبت جرم نانوتیر به پرتابه (نسبت جرم) بر روی تغییر شکل دینامیکی نانوتیر تیموشنکو، بررسی شده است. برای اعتبار سنجی، نتایج حاصل از این روش، با تحلیل های موجود و بر اساس تئوری الاستیسته و تئوری تیر کلاسیک، برای دو ماده مختلف (فولاد و آلومینیوم) مقایسه و تطابق مناسبی مشاهده شده است. با افزایش پارامتر غیر محلی، تغییر شکل دینامیکی حداکثر وسط نانوتیر، افزایش یافته و فرکانس نانوتیر در همه نسبت های جرم، کاهش یافته است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1392

تعداد صفحات : 10 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1392 / صيفوري سجاد, لياقت غلامحسين*, فولادي مجيد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/18  |   3/9/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4890
Key words (کلمات کلیدی): تئوري غير محلي الاستيسيته ضربه کم سرعت نانوتير تيوشنکو تغيير شکل ديناميکي
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط