پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک

(چکیده مقاله) :
Abstract :

بخش قابل توجهی از استحکام دمای بالای سوپرآلیاژهای پایه نیکل ریختگی به تشکیل و توسعه ریزساختار منظم-نامنظم فازهای g/g’ مربوط می شود. از این رو شناسایی مکانیزم تشکیل، مورفولوژی و فصل مشترک فازهای g و g’ برای کنترل خواص مکانیکی سوپرآلیاژهای پایه نیکل بسیار حائز اهمیت می باشد. تشکیل رسوبات g’ درون زمینه فاز g عمدتا با مکانیزم جوانه زنی و رشد صورت می گیرد. اخیرا مواردی از تشکیل رسوبات فاز g’ با مکانیزم تجزیه اسپینودال در برخی از سوپرآلیاژهای پایه نیکل ریختگی گزارش شده است. در پژوهش حاضر وقوع پدیده تجزیه اسپینودال از نقطه نظر ترمودینامیکی در سیستم دوتایی Ni-Al (به عنوان یک مدل آلیاژی ساده برای سوپرآلیاژهای پایه نیکل) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور سیستم آلیاژی Ni-Al در قسمت غنی از نیکل به وسیله روش CALPHAD مورد ارزیابی قرار گرفته و انرژی آزاد گیبس فازهای gو g’ در این سیستم آلیاژی به کمک به کارگیری مدل دو زیرشبکه محاسبه شده است. با بررسی منحنی انرژی آزاد گیبس در دماهای مختلف احتمال وقوع پدیده تجزیه اسپینودال، از نقطه نظر ترمودینامیک مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با توجه به نتایج مدلسازی ترمودینامیک، عملیات حرارتی مناسب برای آلیاژ Ni-18Al (درصد اتمی) طراحی شده و به کمک آنالیز سه بعدی توموگرافی اتمی مورد مشخصه یابی قرار گرفته است. با توجه به نتایج مدلسازی و بررسی های تجربی مشخص شد که تشکیل رسوبات g’ با مکانیزم تجزیه اسپینودال در شرایط فوق اشباع بالا در این سیستم آلیاژی امکان پذیر می باشد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 11 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / فرقاني فرساد, نيلي احمدآبادي محمود*, عباسچيان رضا, اسدي حميد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/18  |   3/9/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5839
Key words (کلمات کلیدی): سيستم آلياژي Ni-Al فازهاي منظم و نامنظم محاسبات ترمودينامي کروش CALPHAD
Number of pages(تعداد صفحات) : 11
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط