ارتقای سختی آلیاژ هوایی تیتانیوم Ti-6Al-4V با پوشش كامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشكاری TIG

(چکیده مقاله) :
Abstract :

آلیاژ تیتانیومTi-6Al-4V به دلیل دارا بودن خواصی نظیر نسبت استحكام به وزن زیاد و مقاومت به خوردگی دارای كاربردهای مهمی در صنایع هوافضا است. در مقابل، این آلیاژ مقاومت به سایش ضعیفی به ویژه تحت بارهای زیاد نشان می دهد. در این مقاله، با هدف بهبود سختی و در نتیجه افزایش مقاومت سایشی آلیاژ Ti-6Al-4V، ذرات سرامیكی و بسیار سخت B4C به حوضچه مذاب در فرآیند جوشكاری TIG، افزوده شد. بررسی های میكروساختاری با روش های پراش اشعه ایكس و میكروسكوپ الكترونی روبشی نشان داد كه ذرات كاربید بور تقریباً به طور كامل در زمینه تیتانیومی حل شده و با ورود بور و كربن به مذاب تیتانیوم و واكنش با آن، فازهای بر مبنای TiB و TiC تشكیل شدند. مورفولوژی های فاز بر مبنای TiB به دو صورت تیغه ای و یوتكتیك شكل و فاز بر مبنای TiC كروی مانند بود. نتایج نشان داد كه مقدار سختی سطحی ایجاد شده، به مقدار 1020 ویكرز رسید كه حدود 3 برابر بیشتر از آلیاژ پایه بود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 14 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / فغاني غلامرضا*, نوروزي سلمان
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/19  |   3/10/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4586
Key words (کلمات کلیدی): B4C ميكروساختار سختي آلياژ Ti-6Al-4V جوشكاري TIG
Number of pages(تعداد صفحات) : 14
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط