استفاده از منطق فازی در عیب یابی هوشمند ماشین آلات دوار و بررسی اثر توابع عضویت مختلف

(چکیده مقاله) :
Abstract :

این مقاله، به موضوع عیب یابی اتوماتیک ماشین های دوار با استفاده از داده های ارتعاشی نقاط مختلف این ماشین ها و به کمک یک پایگاه قوانین هوشمند فازی می پردازد. به این منظور از یک چارت تعیین هویت ارتعاشات جدید استفاده شده است که در یکی از مراجع منتشر شده است. مشخصه این چارت جدید درنظر گرفتن زاویه فاز ارتعاشات در عیب یابی است و شامل مشخصه های فرکانسی، جهات غالب و زاویه فاز است و برای عیوبی مختلفی همچون نابالانسی، ناهمراستایی، شافت خمیده و لقی مکانیکی تدوین شده است. سیستم فازی طراحی شده در این تحقیق، یک سیستم بسیار ساده است. این سیستم نیازی به آموزش های پیچیده همانند آنچه برای شبکه های عصبی انجام می شود ندارد. از سیستم فازی طراحی شده برای عیب یابی چند ماشین دوار کارخانه ذوب آهن اصفهان مانند فن های مختلف مورد استفاده در این کارخانه استفاده شده است و نتایج حاصل از آن با نتایج عیب یابی حاصل از شبکه های عصبی موجود در مراجع دیگر و نتایج عملی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد سیستم فازی طراحی شده کارآیی قابل قبولی برای تشخیص عیب دارد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 14 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / هاديان جزي شهرام*, آرين محمود
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/19  |   3/10/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4657
Key words (کلمات کلیدی): عيب يابي ماشين آلات دوار منطق فازي تحليل ارتعاشات
Number of pages(تعداد صفحات) : 14
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط