تعیین وی‍ژگی های زیست مكانیك گونه تبریزی به منظور استفاده در زیست مهندسی خاك

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در دهه های اخیر كاربرد مصالح زنده در پروژه های عمرانی و حفاظتی به سرعت در حال گسترش بوده است. پیش نیاز استفاده از این روش ها آگاهی از ویژگی های موثر گیاهان به عنوان مصالح است. هدف از این پژوهش برآورد ویژگی های زیست مكانیك گونه تبریزی شامل تراكم، پراكنش، و مقاومت كششی بود. به این سبب، در منطقه ای مسطح، كه دو ردیف صنوبر كاشته شده بود و پروفیلی به عمق یك متر بین آن دو حفر شده بود، نسبت سطح ریشه به سطح خاك (RAR) با استفاده از روش دیواره پروفیل برداشت شد. با توجه به ردیفی بودن درختان، نقطه ای تصادفی در امتداد آن ها انتخاب و یك پروفیل پیوسته به طول 10 متر و موازی با ردیف درختان بررسی شد. كلیه ریشه ها در دیواره های پروفیل با فاصله 0.5 (دیواره نزدیك) و 1.0 متر (دیواره دور) از تنه درختان در افق های 10 سانتی متری برداشت شد. سپس تعدادی نمونه ریشه به منظور تعیین ویژگی مكانیكی برای آزمایش مقاومت كششی انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش عمق و نیز فاصله از درختان میزان RAR كاهش می یابد كه این كاهش از تابع توانی پیروی می كند. اغلب، بیشترین مقادیر RAR در لایه های بالایی خاك قرار داشت و حداكثر عمق ریشه دوانی نیز حدود یك متر بود. نتایج آزمایش كششی رابطه توانی مثبت بین نیروی كششی و قطر ریشه و رابطه توانی منفی بین مقاومت كششی و قطر ریشه را نشان داد. نتایج این پژوهش مهم ترین ویژگی های زیست مكانیكی ریشه تبریزی را به صورت كمی نشان داد كه می تواند در زیست مهندسی خاك كاربرد فراوانی داشته باشد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1393

تعداد صفحات : 7 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1393 / مجنونيان باريس, عبدي احسان*, فصحت محبوبه, صوفي مريو حميد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/21  |   3/12/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4731
Key words (کلمات کلیدی): تبريزي، ديوارة پروفيل، زيست مكانيكي، مقاومت كششي ريشه، نسبت سطح ريشه
Number of pages(تعداد صفحات) : 7
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط