مدل سازی تغییر مختصات مسطحاتی شبکه ژئودزی کلاسیک البرز در چارچوب مرجع ITRF

(چکیده مقاله) :
Abstract :

آشنایی با نحوه حرکت و تغییر مختصات نقاط سطح زمین با زمان، برای انواع کاربردهای ژئودتیک امری بسیار مهم و ضروری است. هدف از این تحقیق مدل سازی وابسته به زمان جابه جایی و تغییر مختصات نقاط سطحی زمین در اثر حرکت صفحه های زمین ساختی در محدوده رشته کوه های البرز و تخمین جابجایی در نقاطی از یک شبکه ژئودزی کلاسیک در البرز است. این مدل سازی بر اساس بردارهای سرعت مشاهدات GPS جمور و همکاران بین سال های 2000 تا 2008، انجام شده است. مدل سازی بر اساس روابط تحلیلی اکادا صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از بهینه سازی به روش الگوریتم ژنتیک مشخصات گسلی شامل عمق قفل شدگی و نابرجایی ها محاسبه کنیم برداری سرعت بین لرزه ای نقاط به گونه ای مدل سازی شده که با میدان سرعت ناشی از مشاهدات GPS منطقه بهترین انطباق را باهم داشته باشند. کمترین جذر خطای مربعی متوسط (RMSE) مدل سازی حرکات بین لرزه ای برای مدلی که بهترین انطباق را با مشاهدات GPS داشت برابر 0.97 mm/yr محاسبه گردید. پس از مدل سازی جابجایی ناشی از حرکات بین لرزه ای، جابجایی های ناشی از زمین لرزه های بزرگ تر از 5 Mw با استفاده از روابط تحلیلی اکادا مستقیما محاسبه شد و با جمع کردن این دو جابجایی، جابجایی های کلی به دست آمد. با استفاده از این مدل سازی، جابجایی در نقاطی از یک شبکه ژئودزی کلاسیک که 25 سال از تاریخ برداشت آن ها می گذرد تخمین زده شد و تغییراتی حداکثری تقریبی 80 سانتیمتری در برخی نقاط محاسبه گردید که قابل چشم پوشی نیستند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1393

تعداد صفحات : 10 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1393 / جعفري نسيم*, وثوقي بهزاد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/21  |   3/12/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4776
Key words (کلمات کلیدی): ميدان سرعت GPS ،روابط تحليلي اكادا، جذر خطاي مربعي متوسط (RMSE ،(شبكه ژئودزي كلاسيك، مختصات مسطحاتي
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط