مدل سازی هندسی حرکات زمین ساختی مسطحاتی در ژاپن با تحلیل مشاهدات ژئودزی در منطقه

(چکیده مقاله) :
Abstract :

کشور ژاپن از نظر زمین ساختی در یک منطقه پیچیده مرزی واقع شده است. حرکت غالب آن منطقه، فرورانش صفحه اقیانوس آرام به زیر صفحه امریکای شمالی است. در این تحقیق با استفاده از داده های GPS شبکه ژئونت ژاپن، حرکات بین لرزه ای پوسته در بین دو زلزله سپتامبر سال 2010 و مارس سال 2011 و همچنین حرکات حین لرزه ای ناشی از زمین لرزه های 7.2 و 9 ریشتری که به ترتیب در تاریخ های 09/03/2011 و 11/03/2011 رخ دادند مدل سازی شد. این مدل سازی نشان می دهد که پوسته امریکای شمالی قبل از وقوع این زمین لرزه ها، رفتارهای متفاوتی را در سه مقطع زمانی از خود نمایش می دهد. ویژگی هرکدام از این مقاطع زمانی این است که در هر مقطع، بردارهای جابجایی دارای جهت خاص یکسان هستند اما مقدار این بردارها از مکانی به مکان دیگر تغییر می کنند. در مقطع زمانی دوم، حرکات کوچک و دارای جهتی نامشخص هستند. در مقطع زمانی سوم حرکات متفاوت می شوند. تحلیل کرنش جابجایی در مقطع زمانی سوم نشان می دهد که انقباض در غرب افزایش می یابد. همچنین در این مقطع زمانی انبساط در شرق ژاپن نمایان می شود و مقدار آن روزبه روز افزایش می یابد. تحلیل کرنش در روزهای زلزله، نشان می دهد که پوسته امریکای شمالی بر روی پوسته اقیانوس آرام می لغزد و دچار انبساط شدیدی می شود. مقطع زمانی دوم که در آن مقطع حرکات پوسته در حال عوض شدن هستند شاید بتوان یک پیش نشانگر برای این زمین لرزه ها به حساب آورد. همچنین با توجه به لغزش (انبساطی) که در منطقه نمایان می شود، می توان ناحیه ای که در آینده نزدیک تحت تاثیر زمین لرزه قرار خواهد گرفت را شناسایی کرد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 11 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / نجفي علمداري مهدي*, طاهري آرمان, جمور يحيي, مصباح محمدامين
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/21  |   3/12/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5268
Key words (کلمات کلیدی): حرکات زمين ساختي تحليل کرنش انبساط و انقباض جي پي اس
Number of pages(تعداد صفحات) : 11
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط