بررسی تاثیر ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئومكانیكی بر گام پیشروی مجاز تونل

(چکیده مقاله) :
Abstract :

نیروگاه های تلمبه ذخیره ای از جدیدترین سامانه هایی هستند كه به طور غیرمستقیم به ذخیره انرژی برق می پردازند. با توجه به اهمیت تونل آب بر از جهت قرارگیری توربین ها و آگاهی از این موضوع كه اكثر ناپایداری های شایع در فضاهای زیرزمینی مدتی پس از اجرا و نپرداختن به بعضی مسائل مهندسی رخ می دهد اقدام به مطالعه ویژگی های زمین شناسی مهندسی مسیر تونل آب بر نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد آزاد شده و تغییرات برخی از این پارامترها در نرم افزار Rockwork 2008 نشان داده شده است. همچنین در این تحقیق از طبقه بندی جدیدی موسوم به IRMR جهت مطالعه ویژگی های مهندسی توده سنگ های مسیر تونل بهره گرفته شده است. نتایج طبقه بندی IRMR با طبقه بندی های كلاسیك RMR و GSI نشانگر قرارگیری محدوده های ورودی و خروجی مسیر تونل در شرایط نامساعد بوده است. بامطالعه درزه های موجود در مسیر تونل و بهره گیری از نرم افزار المان محدود مناطقی كه احتمال تشكیل گوه سنگی داشتند مشخص شده است. همچنین با بررسی های زمین شناسی مهندسی و به كمك معیارهای متداول موجود، احتمال مچاله شوندگی و انفجار سنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و با لحاظ كردن آنها برای توده سنگ های مسیر تونل و استفاده از نرم افزار FLAC3D حداكثر گام مجاز پیش روی برای مناطق بحرانی پیشنهاد شده است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 18 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1394 / تلخابلو مهدي*, فاطمي عقدا سيدمحمود, معتمدي ميلاد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/22  |   3/13/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5562
Key words (کلمات کلیدی): ويژگي هاي ژئومكانيكي نيروگاه تلمبه ذخيره اي FLAC 3D IRMR RMR GSI
Number of pages(تعداد صفحات) : 18
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط