پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب ترک اندود چرخان و چندجهته ثابت

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در پژوهش حاضر، نتایج تحلیل لرزه یی غیرخطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن با استفاده از مفاهیم مکانیک شکست، به منظور مقایسه مدل سازی ترک در جسم سد به دو روش ترک اندود چرخشی و غیرچرخشی چندجهته عمود ارائه شده است. سیستم سد مخزن به روش لاگرانژی مدل سازی و تحلیل به روش اجزاء محدود صورت گرفته و پاسخ های تغییر مکان تاج سد و نیز تنش در جسم سد پاین فلت تحت شتاب زلزله تفت ارائه شده است. از روش انتگرال زمانی بوساک برای حل معادلات دینامیکی حرکت استفاده و تحلیل غیرخطی به روش نیوتن رافسون اصلاح شده انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که هر دو روش مدل سازی ترک اندود، ضمن اینکه تا حدی وابسته به پارامترهای مدل سازی ترک است، در بسیاری از نقاط آسیب دیده ی جسم سد به طور مناسبی بر هم منطبق هستند. همچنین هر دو الگوی ترک ثابت و چرخان در تعداد نقاط ترک خورده و نیز مسیر رشد ترک، اختلاف اندکی با هم دارند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 11 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / عليجاني اردشير مهدي, نوايي نيا بهرام*, احمدي محمدتقي
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4851
Key words (کلمات کلیدی): سد بتني وزني تحليل ديناميکي غيرخطي ترک اندود چرخشي ترک اندود چند جهته ثابت
Number of pages(تعداد صفحات) : 11
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط