اثرات كاویتاسیون آكوستیكی و موج ضربه ای ناشی از آن در تحلیل دینامیكی سدهای بتنی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در مقاله حاضر روشی برای تحلیل عددی كاویتاسیون آكوستیكی در مخزن سدها و موج ضربه ای ناشی از آن با استفاده از روش اجزاء محدود جهت بررسی اثرات آن بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی ارائه شده است. وقوع زمین لرزه شدید موجب جدا شدگی محیط سد و مخزن و افت فشار مطلق در محیط سیال تا حد فشار بخار اشباع در ناحیه ای در مجاورت فصل مشترک سد و سازه می گردد كه متعاقبا باعث ایجاد محیط مایع حباب دار در بخشی هایی از مخزن می گردد. انفجار این حباب ها در هنگام تغییر جهت زمین لرزه و اعمال بار ضربه ای موجب تغییراتی در پاسخ دینامیكی سازه خواهد شد. روش پیشنهادی برای تحلیل چند مثال مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از سایر مطالعات مقایسه گردیده اند. نتایج حاصل حاكی بر تاثیر اندک كاویتاسیون بر پاسخ دینامیكی سدهای بتنی می باشد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1390

تعداد صفحات : 11 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1390 / كلاته فرهود, عطارنژاد رضا
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5701
Key words (کلمات کلیدی): تحليل ديناميكي موج ضربه اي روش اجزاء محدود اندركنش سد مخزن تحليل غيرخطي كاويتاسيون آكوستيكي
Number of pages(تعداد صفحات) : 11
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط