ظرفیت باربری پی ها در موقعیت های مختلف نسبت به زمین شیب دار

(چکیده مقاله) :
Abstract :

هدف از طراحی پی انتقال بار سازه به خاک زیرین بدون ایجاد گسیختگی برشی و نشست اضافی در خاک می باشد. بنابراین انتخاب ظرفیت باربری مناسب نکته مهمی است که در هر پروژه باید بررسی شود. در شرایط خاص پی ها در موقعیت های مختلف نسبت به زمین شیب دار (روی شیب، بالای شیب، پایین شیب) قرار می گیرند و موقعیت شیب زمین بر ظرفیت باربری پی تاثیر می گذارد. در واقع شیب زمین بر سطح گسیختگی ایجاد شده در خاک زیر پی تاثیر قابل توجه می گذارد و در نتیجه توجه به موقعیت پی نسبت به زمین شیب دار برای تعیین ظرفیت باربری دقیق پی ضروری است. در مقاله حاضر، روش تحلیلی دیوار حائل مجازی بر اساس پایداری خاک زیر پی ارائه شده است. هم چنین، تاثیر موقعیت های مختلف پی نسبت به شیب زمین، فاصله پی نسبت به زمین شیب دار و عمق و عرض پی بر ظرفیت باربری پی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در شرایط مختلف پی، به ترتیب ظرفیت باربری پی واقع بر زمین هموار و بالای شیب و پایین شیب و واقع بر شیب بزرگ تر می باشد. از قابلیت های رابطه ارائه شده تعیین تاثیر زاویه شیب و مسلح کننده زمین شیب دار بر ظرفیت باربری می باشد. از جمله نتایج تحقیق این است که فاصله موثر پی از شیب که بیشتر از آن تاثیر شیب بر ظرفیت باربری از بین می رود، 4.5 برابر عرض پی است. در نهایت، نتایج به دست آمده با نتایج تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی ارائه شده توسط دیگر محققان مقایسه شد و هم خوانی قابل قبولی را نشان داد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 12 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / حق بين مريم
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5887
Key words (کلمات کلیدی): ظرفيت باربري پي زمين شيب دار ضريب لرزه اي فاصله پي عمق و عرض پي
Number of pages(تعداد صفحات) : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط