ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع

(چکیده مقاله) :
Abstract :

ریزشمع، یك شمع جایگزینی حفاری و تزریق شده با قطر كمتر از 300 میلی متر است كه عموما مسلح بوده و برای اجرای آن ابتدا چاه شمع حفاری شده و مسلح كننده در داخل آن قرار می گیرد و سپس ملات به داخل چاه تزریق می شود. از این تكنولوژی برای بهبود ظرفیت باربری پی های موجود نیز استفاده می شود. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر ریزشمع در بهبود ظرفیت باربری پی تحت اثر بارگذاری استاتیكی قائم می پردازد. تعدادی آزمایش بارگذاری بر روی مدل آزمایشگاهی كوچك مقیاس از پی مسلح شده با ریزشمع كه بر روی ماسه شل قرار گرفته انجام شد. با تغییر زاویه نصب و تعداد ریزشمع ها، تاثیر چگونگی چیدمان ریزشمع ها بر رفتار ژئوتكنیكی پی مطالعه شد. برای سنجش كمی میزان افزایش ظرفیت باربری پی مسلح شده با ریزشمع، ضریب شبكه ای (R) تعریف می شود كه عبارتست از نسبت ظرفیت باربری پی مسلح شده با ریزشمع به مجموع ظرفیت باربری پی و ریزشمع ها به صورت مجزا. نتایج آزمایش ها نشان می دهد كه مقدار ضریب شبكه ای با افزایش تعداد ریزشمع ها بالا می رود. همچنین در صورت كاربرد 6 یا 8 ریزشمع، با افزایش زاویه نصب ریزشمع نسبت به امتداد قائم، از مقدار R كاسته می شود. در حالت استفاده از تعداد زیادی ریزشمع های دارای زاویه نصب كوچك، ظرفیت باربری به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. مقدار ضریب شبكه ای در صورت كاربرد 8 ریزشمع با زاویه نصب 15 درجه، برابر 1.997 است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 13 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / بلوري بزاز جعفر*, جليليان مشهود حديث
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4692
Key words (کلمات کلیدی): پي ريزشمع زاويه نصب تعداد ضريب شبكه اي ظرفيت باربري بررسي آزمايشگاهي
Number of pages(تعداد صفحات) : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط