ارزیابی ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی واقع بر ماسه با قابلیت روانگرایی با استفاده از مدل سازی فیزیکی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

روانگرایی یکی از خسارت بارترین عوامل خرابی ناشی از زلزله است. بالا رفتن فشار آب منفذی و کاهش تنش موثر ناشی از تحریک موجب کاهش سختی و ظرفیت باربری پی ها می شود. حتی اگر خرابی های ناشی از کمبود ظرفیت باربری اتفاق نیفتد، به هر حال امکان ایجاد نشست وجود دارد که می تواند سازه را از حالت سرویس دهی خارج نماید. در کاربردهای مهندسی، نشست های ناشی از روانگرایی با استفاده از کرنش های حجمی ناشی از بازتحکیم ماسه روانگرا تخمین زده می شود، حال آنکه مطالعات اخیر نشان دهنده اهمیت سهم کرنش های برشی ناشی از وجود سازه در کنار کرنش های حجمی است. این مطالعه اثر تولید فشار آب بر ظرفیت باربری و نشست های برشی پی های سطحی را با استفاده از مدل سازی فیزیکی بررسی کرده است. نتایج حاکی از کاهش ظرفیت باربری ناشی از تولید فشار آب بوده اما حتی در حالت روانگرایی کامل ظرفیت باربری قابل توجهی وجود دارد که می تواند در مسائل مهندسی مورد توجه قرار گیرد. فشار اضافی آب زیر پی همواره مقداری کمتر از فشار اطراف پی بوده و در هیچ یک از آزمایش ها، روانگرایی کامل دقیقا در زیر پی مشاهده نشده است. همچنین اثر ضریب اطمینان طراحی بر نشست ها مورد بررسی قرار گرفته است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 10 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / جعفريان ياسر*, حداد عبدالحسين, مهرزادسلاكجاني بهروز, وارسته مجتبي
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4941
Key words (کلمات کلیدی): پي سطحي ظرفيت باربري نشست روانگرايي مدل سازي فيزيکي
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط