ارزیابی احتمالاتی سطوح قابلیت اطمینان ساختمان های فولادی نامنظم در ارتفاع با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در نوشتار حاضر، اثرات نامنظمی های جرم، سختی، مقاومت، و ترکیب سختی و مقاومت در ارتفاع، در عملکرد لرزه یی سازه های فولادی با سیستم باربر جانبی قاب خمشی فولادی ویژه، در قالب منحنی های سطوح اطمینان عدم تجاوز از اهداف عملکردی ارزیابی شده است. اثرات انعطاف پذیری پی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی خاک، در مدل های تحلیلی اعمال شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نامنظمی های غیرهندسی مذکور باعث می شوند تا با افزایش شدت ارتعاشات لرزه یی و تقاضای جابجایی متناظر با آن ها، نسبت به سازه ی منظم، از قابلیت اطمینان سازه کاسته شود. در بین تمام مدل های نامنظم مورد بحث مشاهده می شود که دسترسی به سطوح قابلیت اطمینان مطلوب در سازه های با نامنظمی ناشی از تغییرات مقاومت، عمدتا در شدت ارتعاشات لرزه یی پایین مقدور است که به موجب آن جابجایی و تقاضای متناظر با سطوح اطمینان کاهش می یابد؛ به نحوی که در مقایسه با سازه منظم، اختلافی تا مرز 85% در نتایج مشاهده می شود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 11 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / همايي فرشاد, شكيب حمزه
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4543
Key words (کلمات کلیدی): نامنظمي غيرهندسي در ارتفاع مهندسي زلزله ي عملکردي تحليل ديناميکي افزايشي سطح اطمينان تامين اهداف عملکردي
Number of pages(تعداد صفحات) : 11
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط