بررسی اثر ترکیب سیمان و نانوسیلیس بر روی مقاومت برشی خاک ماسه ای بابلسر

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در بسیاری از موارد خاک طبیعی محل مقاومت لازم را نداشته و نیاز به به سازی دارد. از جمله این روش ها، اصلاح خاک با استفاده از مواد افزودنی است. در این روش خصوصیات مهندسی خاک با مخلوط شدن با یک یا چند ماده دیگر ارتقاء می یابد. نانوسیلیس که یک پوزولان بسیار فعال جهت انجام واکنش های سیمانی شدن است، نیز می تواند به عنوان تثبیت کننده در نظر گرفته شود. در این تحقیق به بررسی تاثیر ترکیبی از سیمان و نانو سیلیس بر مقاومت برشی خاک ماسه ای بابلسر در فواصل زمانی 7 و 28 روزه پرداخته شده است. آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های حاوی 4، 6 و 8 درصد وزن خشک ماسه، سیمان و 10، 30 و 50 درصد وزنی سیمان، نانوسیلیس در تراکم 98 درصد ترتیب داده شده است. نتایج نشان داد که افزودن نانوسیلیس به سیمان تا 30 درصد جایگزینی با سیمان، باعث افزایش 2 برابری مقاومت برشی نمونه ها، نسبت به نمونه هایی که فقط از سیمان استفاده شده است می شود و با افزایش بیش از این مقدار مقاومت برشی نمونه ها کاهش می یابد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1397

تعداد صفحات : 10 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1397 / شوش ‌پاشا عيسي*, عباسي مجتبي, نجف نيا هادي
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5932
Key words (کلمات کلیدی): به سازي خاک مقاومت برشي نانوسيليس سيمان ماسه بابلسر
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط