تاثیر خاكستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیكی، مكانیكی و پایایی بتن

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در فرآیند تصفیه فاضلاب شهری مقدار قابل توجهی لجن تولید میشود. یکی از روشهای مدیریت این نوع پسماند، سووزاندن آن به منظور بازیابی انرژی است. مشکل اصلی این روش چگونگی دفع یا استفاده دوباره از خاکستر باقی مانده پس از احتراق است. موضوع ایون پژوهش، علاوه بر شناسایی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکستر لجن، بررسی اثر جایگزنی خاکستر لجن به جای سویمان بور ویژگویهوای فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن است. در این ارتباط به بررسی نقش سطوح مختلف جایگزینی )5، 10، 15 و 20 درصد وزنی(، سن عملآوری )7, 28, 91 و 180 روز( و نسبت آب به مواد سیمانی )35/0, 45/0 و 55/0( پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که اثور جوایگزینی خاکستر لجن به جای سیمان بر مقاومت فشاری، در سنین عملآوری کوتاه مدت)7 و 28 روز( و بلند مودت )91 و 180 روز( کواملا متفواوت است. مقاومت فشاری 28 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 35/0، 45/0 و 55/0 به ترتیب در محدوده 20-4، 15-3 و 10-2 درصد کمتر از نمونه شاهد است. کران پایین دامنههای یاد شده به جایگزینی 5، و کران بالا به جایگزینی 20 درصدی خاکستر لجن به جای سیمان مربووط است. با این حال در دراز مدت )سن 180 روز(، بیشترین مقاومت فشاری در نسبت جایگزینی 15 درصود مشواهده شود. بوا افوزایش نسوبت جایگزینی خاکستر لجن به جای سیمان، میزان تخلخل افزایش و مقاومت ویژه الکتریکی بتن کاهش یافت. به طوور کلوی نتوایج ایون پوژوهش نشان میدهد که رفتار خاکستر لجن به عنوان جایگزین سیمان در محدوده بین مواد پوزولانی و پرکننده طبقهبندی میشود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 12 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): در فرآیند تصفیه فاضلاب شهری مقدار قابل توجهی لجن تولید میشود. یکی از روشهای مدیریت این نوع پسماند، سووزاندن آن به منظور بازیابی انرژی است. مشکل اصلی این روش چگونگی دفع یا استفاده دوباره از خاکستر باقی مانده پس از احتراق است. موضوع ایون پژوهش، علاوه بر شناسایی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکستر لجن، بررسی اثر جایگزنی خاکستر لجن به جای سویمان بور ویژگویهوای فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن است. در این ارتباط به بررسی نقش سطوح مختلف جایگزینی )5، 10، 15 و 20 درصد وزنی(، سن عملآوری )7, 28, 91 و 180 روز( و نسبت آب به مواد سیمانی )35/0, 45/0 و 55/0( پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که اثور جوایگزینی خاکستر لجن به جای سیمان بر مقاومت فشاری، در سنین عملآوری کوتاه مدت)7 و 28 روز( و بلند مودت )91 و 180 روز( کواملا متفواوت است. مقاومت فشاری 28 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 35/0، 45/0 و 55/0 به ترتیب در محدوده 20-4، 15-3 و 10-2 درصد کمتر از نمونه شاهد است. کران پایین دامنههای یاد شده به جایگزینی 5، و کران بالا به جایگزینی 20 درصدی خاکستر لجن به جای سیمان مربووط است. با این حال در دراز مدت )سن 180 روز(، بیشترین مقاومت فشاری در نسبت جایگزینی 15 درصود مشواهده شود. بوا افوزایش نسوبت جایگزینی خاکستر لجن به جای سیمان، میزان تخلخل افزایش و مقاومت ویژه الکتریکی بتن کاهش یافت. به طوور کلوی نتوایج ایون پوژوهش نشان میدهد که رفتار خاکستر لجن به عنوان جایگزین سیمان در محدوده بین مواد پوزولانی و پرکننده طبقهبندی میشود.
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4844
Key words (کلمات کلیدی): خاکستر لجن فاضلاب شهری، بتن، مقاومت فشاری، پایایی، جذب آب.
Number of pages(تعداد صفحات) : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط