تراکم پذیری خاک های سست تثبیت شده با سیمان

(چکیده مقاله) :
Abstract :

سیمان برای اصلاح خاک های با مقاومت کم و تراکم پذیری بالا کاربرد دارد. افزودن سیمان باعث ایجاد نوعی ساختار شکننده در خاک می گردد. رفتار تنش- تغییر شکل و به تبع آن گسیختگی حجمی خاک های سیمانی شده با خاک معمولی متفاوت می باشد. در این پژوهش رفتار تنش- تخلخل خاک های سیمانه شده مصنوعی توسط سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز این تحقیق بیشتر بر روی تاثیر سیمان بر کیفیت رفتار تنش- تخلخل خاک بوده است. جهت ایجاد خاک سست سیمانه شده، خاک مورد مطالعه از ترکیب ماسه، سیلت و رس با ذرات پلی استایرن و درصد های مختلف سیمان در رطوبت هایی بیشتر از حد روانی تا حدود دو برابر آن با درصدهای مشخصی تهیه شده است. با استفاده از دستگاه ادئومتر، نمودار تنش- تخلخل استخراج و با مقایسه آن ها با نتایج به دست آمده روی نمونه های خرد شده، تاثیر اثر سیمانه شدن تعیین گشته است. بر اساس نتایج آزمایش، مدلی برای تقریب سازی رفتار خاک های سست سیمانه شده ارائه شده است. این مدل بر اساس روابط لگاریتمی موجود و با توجه به تئوری مفهوم حالات به هم خوردگی پیشنهاد شده که تاثیر ساختار خاک با استفاده از 4 پارامتر جدید در آن معرفی شده است. نتایج مدل ارائه شده با نتایج آزمایشگاهی انجام شده در این تحقیق و همچنین با نتایج منتشر شده در منابع مختلف مقایسه شده است. مقایسه نتایج مدل ارائه شده با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که این مدل می تواند رفتار خاک های سیمانه مصنوعی و طبیعی را به خوبی بیان کند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 12 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال 1396 / اوريا احد*, بهبودي مصمم تقي
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5111
Key words (کلمات کلیدی): اصلاح خاک سيمان ساختار خاک رفتار تنش کرنش مفهوم حالات به هم خوردگي
Number of pages(تعداد صفحات) : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط