نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه ای مهندسان معماری

(چکیده مقاله) :
Abstract :

دروس طراحی معماری به عنوان مهم ترین دروس رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی حائز اهمیت بوده و به نوعی آینده حرفه ای معماران به واسطه این دروس رقم می خورد. در این مقاله مقایسه، تاثیر و میزان نزدیکی دروس طراحی معماری 2 و 4 در فعالیت های حرفه ای مهندسان معماری و بررسی مباحثی مانند اجرا، عملکرد، کارفرما، ایده پردازی و... در آموزش و فعالیت های حرفه ای معماران مدنظر می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی است. همچنین به جهت ارزیابی اطلاعات از روش کمی و از تکنیک پیمایش(مشاهده و پرسشنامه) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که نزدیکی و ارتباط موضوعات طراحی معماری 2 باکارحرفه ای، نسبت به موضوع درس طراحی معماری 4 بیشتر است و عناوین مورد تدریس در طراحی معماری 4 با آنچه دانش آموختگان در فعالیت حرفه ای خود تجربه می کنند فاصله زیادی دارد. همچنین توجه به مسائل اجرایی، عملکرد و ایده پردازی موثرترین موارد در کار حرفه ای به حساب می آیند که به این موضوع در دانشگاه ها کمتر توجه می شود. از طرفی ارتقای کیفی دروس ساختمان و معماری در دانشگاه ها، جهت تقویت معماران حرفه ای ضروری به نظر می رسد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 10 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال 1395 / كاملي محسن, عظمتي حميدرضا*, رمضي فرزانه
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4812
Key words (کلمات کلیدی): طراحي معماري آموزش اراک مهندس
Number of pages(تعداد صفحات) : 10
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط