مدلسازی رویش علف های هرز غالب در زراعت کلزا در دو منطقه پاکدشت و صباشهر با استفاده از مدل های‎ دمایی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

سابقه و هدف: تعیین زمان نسبی سبز شدن علف های هرز به عنوان یکی از مولفه های اصلی رقابت دارای اهمیت است. خطرناکترین علف های هرز آنهایی هستند که گیاهچه هایشان همزمان و یا کمی پس از رویش گیاه زراعی سبز می شوند. یکی از روش های سودمند در تعیین زمان رویش علف های هرز، مدلسازی است. هدف از اجرای آزمایش، بررسی الگوی رویش علف های هرز پهن برگ و باریک برگ غالب در زراعت کلزا در دو منطقه صباشهر و پاکدشت با استفاده از مدل های دمایی بود تا در صورت امکان یک مدل واحد برای پیش بینی رویش علف های هرز غالب در هر منطقه ارایه شود.
مواد و روش ها: آزمایشی در دو منطقه صباشهر (از توابع شهریار دارای میانگین بارندگی سالیانه برابر 170 میلی متر بارش) و پاکدشت (دارای میانگین بارندگی سالیانه برابر 247 میلی متر بارش) در سال زراعی 91- 1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. گیاهان شلمی (Rapistrum rogusum)، خردل وحشی (Sinapis arvensis) و خاکشیر (Descurainia Sophia) به عنوان علف های هرز پهن برگ و فالاریس (Phalaris minor) به عنوان باریک برگ غالب در زراعت کلزا در نظر گرفته شد. الگوی رویش گیاهچه های علف هرز بر پایه درجه روز رشد با استفاده از مدل های مختلفی مانند سیگمودیال (سیگموئیدی، لجستیک، گامپرتز، ویبول 3پارامتری (فراسنجه ای)) بررسی شد. برازش مدل ها با استفاده از نرم افزار سیگما پلات 11، ارزیابی و انتخاب مدل ها با کمک ریشه دوم میانگین خطا (RMSE= Root Mean Square Error)، ضریب تبیین تصحیح شده (adj R2) و شاخص آکائیک تصحیح شده (AICc= Akaike’s Information Criteria) انجام شد.
نتایج و بحث: نتایج نشان داد، علف های هرز در هر دو منطقه پاکدشت و صباشهر دارای الگوی رویشی متفاوتی اند، اما پیش بینی الگوی رویش علف های هرز، در هر منطقه با استفاده از یک مدل دمایی امکان پذیر است. با توجه به اینکه کدام مدل دارای

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 16 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال 1396 / خلج حمیده, اله دادی ایرج, اكبری غلامعباس, لبافی حسین آبادی محمدرضا*, حسن آبادی طاهره
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4325
Key words (کلمات کلیدی): زمان سبز شدن الگوي رويش علف هاي هرز و شاخص آکائيک
Number of pages(تعداد صفحات) : 16
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط