عوامل موثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان

(چکیده مقاله) :
Abstract :

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان پرداخت. به این منظور، از 350 سرپرست خانوار بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، پرسش نامه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای "نزدیکی روستا تا جاده اصلی"، "تعداد محصولات زراعی کشت شده"، "مساحت اراضی دیم"، "مساحت اراضی آبی"، "مساحت باغ و قلمستان"، "مساحت اراضی بیمه شده"، "سطح پایداری اکولوژیکی" و "سطح مشارکت اجتماعی" علاوه بر تاثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم هم بر سطح توسعه کشاورزی اثر گذارند. با توجه به نتایج مطالعه، یکپارچه سازی اراضی دیم و آبی، ترویج پایداری اکولوژیکی از طریق برنامه ریزی علمی، تشویق زارعان به بیمه اراضی و افزایش مشارکت کشاورزان در فعالیت های اجتماعی پیشنهاد شد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 22 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال 1396 / ساعی رحیم
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4403
Key words (کلمات کلیدی): توسعه شهرستان ملکان کشاورزي زراعت تحليل مسير
Number of pages(تعداد صفحات) : 22
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط