ارزیابی اقتصادی تبدیل کاربری زراعت دیم به باغات بادام و تاثیر آن بر خصوصیات خاک (مطالعه موردی: منطقه دژکرد شهرستان اقلید)

(چکیده مقاله) :
Abstract :

امروزه افزایش رشد جمعیت و نیاز به مواد غذایی باعث گردیده فشار بر عرصه های منابع طبیعی به ویژه در تبدیل این اراضی به اراضی کشاورزی، روزبه روز در حال افزایش است، به طوری که در بعضی مناطق، مردم مراتع شیب دار اطراف روستای خود را که شرایط بارندگی مناسبی دارد، تغییر داده و به دیم کاری می پردازند، همین عامل سبب تسریع تجزیه ماده آلی و سایر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک شده و بازدهی اراضی را تحت تاثیر قرار می دهد. دولت به منظور حفاظت خاک این مناطق اقدام به اجرای پروژه های آبخیزداری متعدد کرده که از یکی از این پروژه ها، پروژه تبدیل اراضی دیم منطقه به باغات بادام می باشد. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه تاثیرات دیمزارها بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و ارزیابی اقتصادی اراضی دیم گندم و باغات بادام دیم انجام شده است. به همین منظور از سه کاربری مرتع، باغات دیم و دیمزار از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتیمتری خاک و در 3 تکرار اقدام به نمونه گیری از خاک گردید. نتایج نشان داد که طرح تبدیل دیمزارهای کم بازده به باغات بادام دیم باعث بهبود میزان کیفیت خاک (حاصلخیزی) در این منطقه شده است. همچنین نتایج ارزیابی اقتصادی کاربری های مختلف نشان داد که نسبت فایده به هزینه برای گندم کاری دیم 0.57 است، درحالی که برای پروژه بادام کاری بین 2 تا 3.7 یعنی حدود 4 تا 7 برابر است. بنابراین پروژه بادام کاری دیم توان مالی روستائیان را افزایش داده است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 15 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / شریفی سمیه*, محمدزاده فاطمه, كریمیان علی اكبر, میرقادری سیدحمیدرضا
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4073
Key words (کلمات کلیدی): ارزيابي اقتصادي حفاظت خاک باغات ديم ديم کاري پروژه آبخيزداري
Number of pages(تعداد صفحات) : 15
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط