ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری

(چکیده مقاله) :
Abstract :

با معرفی هیبریدهای جدید صنوبر به نام های مفید (Populus euphratica Oliv. ´ P.alba L.)، و P. ´ albaeuphratica برای تولید تجاری چوب در مناطق مختلف کشور، دامنه اکولوژی تولید آنها باید تعیین شود. برای این منظور سازگاری رقم هیبرید «مفید» و تلاقی معکوس آن به همراه دو صنوبر بومی استان، صنوبر نیگرا (Populus nigra) و صنوبر کبوده (Populus alba) به عنوان شاهد مورد آزمون قرار گرفت. از این رو دورگ P. ´ albaeuphratica و دورگ حاصل از تلاقی معکوس آن به نام «مفید» به همراه پایه هایی از گونه های بومی p. nigra و p.alba به عنوان کلن های شاهد، پس از کشت در گلدان در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی کشت شدند. تعداد75 پایه از هر کلن در سه تکرار (25 اصله از هر کلن در هر تکرار) و با مجموع 300 اصله نهال در فواصل 2´2 متر و فواصل راهروهای 2.5 متری، کشت شدند. آماربرداری از صفات کمی و کیفی پایه ها در طول سالهای اجرای طرح انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار دورگ P. ´ albaeuphratica از نظر رویش ارتفاعی، قطر برابر سینه و ارتفاع تنه (به ترتیب 5.24 متر، 4.98 سانتی متر و 2.08 متر) وضعیت بهتری را نسبت به رقم دورگ مفید و کلن های بومی داشت. این دورگ در برابر سرمای منطقه بسیار مقاوم بود، در حالی که رقم هیبرید مفید به سرما کاملا حساس بود و دچار آسیب شدید شد. در میان کلن های بومی، گونه P. alba نیز شرایط رویشی نسبتا خوب و نزدیک به دورگ P. ´ albaeuphratica داشت، در حالی که گونه بومی P. nigra از نظر کمی و کیفی در وضعیت کاملا نامطلوبی قرار داشت.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 6 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / جعفری مفیدآبادی علی*, قمری زارع عباس, ایرانمنش یعقوب
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4886
Key words (کلمات کلیدی): آزمون سازگاري دورگ صنوبر کبوده تبريزي پده
Number of pages(تعداد صفحات) : 6
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط