تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای گوجه فرنگی در منطقه همدان

(چکیده مقاله) :
Abstract :

با توجه به بحران آب در ایران کاربرد کشت گلخانه ای برای استفاده بهینه از منابع آب در حال گسترش است. هدف اصلی این تحقیق تعیین تناوب و مقدار آب آبیاری مناسب در کشت محصول گوجه فرنگی (رقم فالکاتو) گلخانه ای بود. اثر دور آبیاری به صورت ثابت روزانه، دو و سه روز یک بار و تیمارهای عمق آب آبیاری در سال اول برابر سه سطح 75% ETC، 100% ETC و 125% ETC و در سال دوم 50% ETC، 75% ETC، 100% ETC در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر دور و عمق آبیاری بر عملکرد و برخی متغیرهای کمی گوجه فرنگی معنی دار نبود. هرچند مقدار عملکرد با افزایش دور آبیاری کاهش نشان داد. کم ترین مقدار وزن متوسط یک گوجه فرنگی در دور سه روز مشاهده شد. کارایی مصرف آب سال های اول و دوم در سطوح آبیاری 75% و 50% بالاترین مقدار را داشت. در کارایی مصرف آب دورهای مختلف آبیاری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. مقایسه میانگین اثر متقابل دور و سطح آبیاری نشان داد در سال اول بالاترین عملکرد مربوط به سطوح آبیاری 100 و 125 درصد و دور آبیاری 2 روز و کم ترین آن مربوط به دور آبیاری 3 روز و سطح آبیاری 100 درصد بود. همچنین در سال دوم، بالاترین عملکرد مربوط به تیمارهای سطح آبیاری 75 و دور آبیاری 2 روز و کم ترین آن مربوط به تیمار دور آبیاری 2 روز و 50 درصد بود. با توجه به نتایج می توان به جای آبیاری روزانه از آبیاری 2 یا 3 روز یک بار و در صورت استفاده از آبشویی می توان از سطح 75% آب مورد نیاز برای آبیاری استفاده نمود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 16 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / رضوانی سیدمعین الدین*, دهقانی سانیج حسین, بیات فریبا, زارع ابیانه حمید
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4659
Key words (کلمات کلیدی): دور آبياري عمق آب آبياري گلخانه گوجه فرنگي
Number of pages(تعداد صفحات) : 16
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط