مقایسه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم در زراعت ایران با تاکید بر دوره زمانی 1379-88

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ناکارایی فنی گندم کاران آبی و دیم در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل21 و 35 درصد، ناکارایی تخصیصی آن ها به ترتیب معادل 23 و 51 درصد و ناکارایی اقتصادی شان نیز به ترتیب 38 و 67 درصد بوده است. علاوه بر این، روند میانگین انواع کارایی گندم دیم و آبی کشور در این دوره زمانی کاهنده بوده است. تمام انواع کارایی در سال 1387 با کاهش روبه رو شده اند که این امر با کاهش سطح زیر کشت گندم ارتباط مستقیم دارد. بر اساس نتایج، انواع کارایی گندم آبی در قیاس با نوع دیم در سطوح بالاتری قرار دارد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 22 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1394 / گرشاسبی علیرضا*, داداشی صادق
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 3091
Key words (کلمات کلیدی): کارايي فني تخصيصي و اقتصادي روش مرزي گندم
Number of pages(تعداد صفحات) : 22
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط