تولید نهال از ارقام هیبرید طبیعی صنوبر و استفاده از آنها در برنامه جامع زراعت چوب

(چکیده مقاله) :
Abstract :

نیاز فراوان به چوب و محدودیت در بازده تولید چوب جنگل ها، سبب توجه به گونه های تند رشد صنوبر شده است. درختان جنس صنوبر به دلیل دوپایه بودن، قابلیت آمیزش و دورگه شدن دارند که در اغلب موارد تولید چوب آنها از والدین خودش بیشتر است که بنام پدیده هتروزیس شناخته شده اند. از مهم ترین خصوصیات این هیبریدها علاوه بر رشد سریع و تنه صاف و سیلندریک، برخورداری از نرمش اکولوژیک و مقاومت چشمگیر در مقابل آفات و امراض می باشند. از این رو به منظور انتخاب ارقام دورگه برتر صنوبر، چهار سال پیاپی از پایه های قوی و نخبه نهال های یک ساله صنوبر که در حاشیه رودخانه سفیدرود آستانه اشرفیه روییده و دارای رشد طولی و قطری بیشتری نسبت به دیگران بودند قلمه تهیه شد. آنها در نهالستانی که به همین منظور آماده شده بود، کاشته شدند. همچنین بذور رسیده از پایه مادری پایه P.d.69.55 جمع آوری شد و پس از رویاندن، به شاسی گلخانه منتقل و سپس در عرصه کاشته شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تجزیه واریانس برای متغیرها و مقایسه میانگین متغیرها به روش آزمون LSD با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. نتایج این پژوهش معرفی 13 پایه هیبرید طبیعی با دو منشا قلمه (تهیه شده از حاشیه رودخانه سفیدرود) و بذر (بذوری که از پایه دلتوئیدس جمع آوری و کاشته شدند) بوده است. پایه های منتخب در مقایسه با رشد پایه شاهد P.d.69.55 دارای شاخصه های برتر بوده اند، انتخاب شدند. پایه های هیبرید دارای رشد قطری برتر: P.x.87.1.S، P.x.89.3.C، P.x.88.4.C، P.x.88.5.C و رشد ارتفاعی برتر نیز P.x.88.1.S، P.x.89.3.C بوده اند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 12 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1394 / لشكربلوكی ابراهیم*, كهنه احسان
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5634
Key words (کلمات کلیدی): انتخاب زراعت چوب صنوبرهيبريد طبيعي
Number of pages(تعداد صفحات) : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط