اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم

(چکیده مقاله) :
Abstract :

تعیین و شناسایی عوامل موثر بر عملكرد گندم در شرایط آبیاری محدود بسیار مهم است و كاربرد كود نیتروژن سبب استفاده بهینه از منابع پایه آب و خاك می شود. بنابراین برای بررسی اثر آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر شاخص های تحمل به خشكی و همبستگی برخی صفات فیزیومورفولوژیکی با عملكرد دانه گندم دیم، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و بر پایه طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار و به مدت سه سال زراعی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح آبیاری تکمیلی (دیم، 95، 151 و 207 میلی متر آب آبیاری) و پنج میزان كود نیتروژن خالص (صفر، 30، 60، 90 و 120 کیلوگرم در هکتار) به کار رفت. نتایج نشان داد كه عملكرد دانه به ترتیب با عملكرد زیست توده (**0.96)، ارتفاع بوته (**0.93)، كاه و كلش (**0.92)، تعداد دانه در سنبله (**0.87)، تعداد سنبله در مترمربع (**0.84)، وزن هزار دانه (**0.52) و شاخص برداشت (**0.49) همبستگی مثبت و معنی دار داشت. تجزیه علیت نشان داد كه تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته، میزان كاه و كلش و تعداد سنبله در متر مربع، مهم ترین عوامل موثر در عملكرد دانه هستند. بررسی شاخص های تحمل به خشكی (شاخص تحمل، بهره وری متوسط، میانگین هندسی بهره وری، تحمل تنش و میانگین هارمونیك) نشان داد كه تیمار 95 میلی متر آبیاری تکمیلی و 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص با دارا بودن بیشترین میزان بهره وری آب آبیاری بر دیگر تیمارها برتری داشت که حاکی از کفایت کاربرد حداقل آب در شرایط آبیاری تکمیلی است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1393

تعداد صفحات : 17 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1393 / توكلی علیرضا*, مهدوی مقدم مهران, سالمی حمیدرضا
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 8086
Key words (کلمات کلیدی): بهره وري آب تنش خشكي زراعت ديم عملكردکود
Number of pages(تعداد صفحات) : 17
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط