بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (.Glycine max L)

(چکیده مقاله) :
Abstract :

به منظور بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف های هرز به خصوص علف هرز خربزه وحشی در زراعت سویا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1388 در شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دزهای مختلف علف کش پاراکوات (1، 0، 1.5، 2 و 2.5 لیتر در هکتار از ماده تجاری) و مراحل مختلف رشدی علف هرز خربزه وحشی (یا زمان اعمال تیمار علف کش) (1، 2، 3 و 4 برگ حقیقی) بودند. نتایج نشان داد که علف های هرز گاوپنبه و تاج ریزی سیاه زمانی که علفکش در مرحله یک برگی شدن خربزه وحشی به کار رفت، بالاترین تراکم را نسبت به مراحل دیگر داشتند. در حالت کلی علف های هرز در مرحله یک برگی از تراکم بیشتری نسبت به مراحل دیگر برخوردار بودند. از طرف دیگر نتایج نشان داد در تیمار شاهد بدون سمپاشی رقابت علف های هرز با گیاه زراعی باعث کاهش صفاتی مانند ارتفاع بوته و وزن هزار دانه گردید. علف کش پاراکوات با دز 2.5 لیتر در هکتار بالاترین تعداد غلاف در ساقه اصلی و ساقه فرعی و در نهایت بالاترین غلاف کل سویا را در واحد سطح تولید کرد که این امر منجر به تولید دانه بیشتر در ساقه اصلی و ساقه فرعی و در نهایت به عملکرد بالاتر محصول در واحد سطح انجامید. سویا در تیمار کاربرد علفکش در مرحله چهار برگی و دو برگی علف هرز خربزه وحشی به ترتیب بالاترین ارتفاع بوته و پایین ترین ارتفاع غلاف را تولید کرد. علف کش پاراکوات 3 روز پس از سم پاشی در مرحله دو و سه برگی علف هرز خربزه وحشی خسارت بیشتری را به این علف هرز وارد کرد. همچنین این علف کش 15 روز پس از سم پاشی در مرحله سه برگی علف هرز خربزه وحشی باعث نابودی کامل این علف هرز شد. بر اساس نتایج این آزمایش کاربرد یک لیتر علفکش پاراکوات در مرحله 2 تا 4 برگی علف هرز خربزه وحشی سبب کنترل مطلوب علف هرز و افزایش عملکرد سویا می شود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1392

تعداد صفحات : 8 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1392 / ولی اله پور رضا*, میرساداتی سیدعلی, صالحیان حمید, خاكزاد رحمن, مافی پاشاكلایی شعبانعلی,نورعلیزاده مرتضی
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4579
Key words (کلمات کلیدی): دز علف کش گراماکسون خربزه وحشي سويا
Number of pages(تعداد صفحات) : 8
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط