اثر بخشی دو نوع کود زیست فسفری در زراعت ذرت

(چکیده مقاله) :
Abstract :

به منظور ارزیابی اثرات ریز جانداران حل کننده فسفر، مطالعه اثر بخشی کودهای زیستی و مقایسه آن ها با کودهای شیمیایی در زراعت ذرت در کشور، یک آزمایش مزرعه ای سه ساله در مزارع ذرت کاری فارس، خوزستان (دزفول)، ورامین و كرج اجرا شد. در هر منطقه آزمایشی با چهار تیمار در سه تكرار در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از 1) تیمار شاهد بدون مصرف كود فسفره، 2) مصرف فسفر از منبع كود فسفاته میكروبی، 3) مصرف فسفر از منبع كود بیو فسفات طلائی و 4) مصرف فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل. مصرف کودها بر اساس آزمون خاک بود. چون در كودهای زیستی ماده آلی، گوگرد و روی به كار رفته بود، مقدار محاسبه شده عناصر اضافی آن ها در دیگر تیمارها نیز منظور گردید. نتایج نشان داد که كاربرد فسفر اثر معنی داری و مثبتی بر عملکرد ذرت داشت. در تمام مناطق مورد مطالعه كاربرد كود سوپر فسفات تریپل موثرتر از بقیه منابع بود. كود فسفاته میکروبی نیز اثراتی در حد سوپر فسفات تریپل داشت و بعد از این کود قرار گرفت. گرچه كود بیوفسفات طلائی در ورامین و دزفول اثر مثبت و معنی داری بر عملكرد دانه داشتند اما در مجموع تفاوت آماری معنی داری بین شاهد و كاربرد بیوفسفات طلائی مشاهده نشد. در مجموع می توان کاربرد كود فسفاته میكروبی به جای كود سوپر فسفات تریپل را در زراعت ذرت توصیه نمود اما برای توصیه بیوفسفات طلائی در این زراعت به تحقیقات بیشتری نیاز است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1392

تعداد صفحات : 9 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1392 / ضیاییان عبدالحسین*, سلیم پور سعید, سیلسپور محسن, صفاری حسین, بصیرانی نصراله
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5623
Key words (کلمات کلیدی): فسفركود فسفاته شيميائي كود فسفاته زيستي ذرت
Number of pages(تعداد صفحات) : 9
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط