شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی

(چکیده مقاله) :
Abstract :

Rapid development of processing and storage technologies
and the success of the Internet have made computing resources cheaper,
more powerful and more available than before. This technological trend
has enabled the realization of a new computing model called cloud
computing. Recently, the state-owned organizations have begun to
utilize cloud computing architectures, platforms, and applications to
deliver services and meet constituents’ needs. Despite all of the
advantages and opportunities of cloud computing technology, there are
so many risks that state-owned organizations need to know about before
their migration to cloud environment. The purpose of this study is to
identify and rank the risk factors of cloud computing in state-owned
organizations by making use of IT experts’ opinions. Firstly, by
reviewing key articles, a comprehensive list of risk factors were
extracted and classified into two categories: tangible and intangible.
Then, six experts were interviewed about these risks and their
classifications, and 10 risks were identified. After that, process of
ranking the risks was done by seeking help from 52 experts and by
fuzzy analytic hierarchy process. The results show that experts have
identified intangible risks as the most important risks in cloud
computing used by state-owned organizations. As the results indicate,
"data confidentiality" risk has the highest place among the other risks.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 27 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1394 / يعقوبي نورمحمد, جعفري حميدرضا*, شکوهي جواد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 6440
Key words (کلمات کلیدی): رايانش ابريسازمان هاي دولتيعوامل ريسکفرايند تحليل سلسله مراتبي فازي
Number of pages(تعداد صفحات) : 27
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط