ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری

(چکیده مقاله) :
Abstract :

فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای تاثیر مستقیم در همه بخش های یک سازمان است. رایانش ابری به عنوان یک فناوری نوظهور توانسته با به اشتراک گذاری منابع و برنامه های کاربردی میان کاربران، محیط انعطاف پذیر و قدرتمندی را در سازمان ها ایجاد نماید. امروزه اغلب سازمان های دنیا ازجمله سازمان های دفاعی در حال برنامه ریزی برای مهاجرت به محیط رایانش ابری می باشند. با وجود همه مزایای استفاده از رایانش ابری در سازمان های دفاعی، باید به مساله امنیت به عنوان مهم ترین چالش توجه ویژه شود. تحقیق حاضر که به شیوه توصیفی – پیمایشی است، به ارائه الگوی راهبردی برای نحوه مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های فناوری اطلاعات نیروهای مسلح و دانشجویان دوره های دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر می باشند که به عنوان خبرگان تحقیق در نظر گرفته شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شناسایی زیرساخت های جاری سازمان های دفاعی در حوزه های مختلف و ایجاد الگو برای مهاجرت به محیط رایانش ابری به عنوان مهم ترین راهبردها باید مد نظر قرار گیرند. همچنین اقدامات مرتبط با هر راهبرد نیز به عنوان نتایج تحقیق آورده شده است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 25 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / ولوي محمدرضا, موحدي صفت محمدرضا*, باقري كوشالشاه ايمان
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4757
Key words (کلمات کلیدی): رايانش ابري سازمان هاي دفاعي امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات
Number of pages(تعداد صفحات) : 25
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط