یک معماری جدید برون سپاری پایگاه داده در بستر رایانش ابری از منظر چرخه حیات داده

(چکیده مقاله) :
Abstract :

رشد فزآینده حجم اطلاعات و نداشتن امکانات کافی محاسباتی و ذخیره سازی، سازمان ها را با چالش های مدیریتی متنوعی رو به رو کرده است. وجود این چالش ها از یک سو و گسترش روز افزون سرویس های ذخیره سازی از سوی دیگر، سازمان ها را بر آن داشته تا نگهداری و مدیریت داده ها و پرس وجوهای خود را به ارائه دهنده گان خدمات فضای ذخیره سازی ابری واگذار نمایند. از آنجا که داده های سازمان در صورت استفاده از چنین سرویس هایی، در قالب برون سپاری نگهداری می شود و داده ها تحت نظارت و کنترل مستقیم مالک داده نمی باشد، نگرانی های امنیتی بوجود می آید. برای مقابله با این نگرانی های امنیتی راه حل های بسیاری ارائه گردیده است اما بیشتر این راه حل ها بر روی جنبه خاصی از چرخه حیات داده مانند فازهای ذخیره سازی و استفاده، تاکید داشته اند. آشنایی با چرخه حیات داده و چالش ها و فرصت های فراروی سازمان ها می تواند کمک شایانی در ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود این تکنولوژی جدید به همراه داشته باشد. در این مقاله ابتدا به بررسی چالش ها و فرصت های فراروی سازمان ها می پردازیم و در ادامه یک معماری جدید برای برون سپاری پایگاه داده با توجه به چرخه حیات داده ارائه می کنیم.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1393

تعداد صفحات : 15 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1393 / رفيعي کرکوندي مجتبي*, ايزدي سيدکاميار, خوش صفت ابوالفضل
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5044
Key words (کلمات کلیدی): رايانش ابري برون سپاري چرخه حيات داده امنيت برون سپاري طبقه بندي اطلاعات معماري برون سپاري
Number of pages(تعداد صفحات) : 15
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط