رایانش ابری از دید کسب و کار ارائه راهبردهای مناسب برای حذف یا کاهش ضعف ها و تهدیدات

(چکیده مقاله) :
Abstract :

امروزه اینترنت همه ابعاد زندگی ما را فراگرفته است و رایانش ابری جدیدترین ارائه این سرویس روی وب موجود در همه جا
میباشد. رایانش ابری بیشتر به عنوان پدیدهای اعتیادآور در فناوری اطلاعات و دنیای كسب و كار، نوید دهندهای برای ارائه
مزایای میزبانی ملاحظه شد. شركتها به جستجو ورای این اعتیاد و ملاحظه جدی ارزش حقیقی تركیب ابر در كسب و كار خود
نیاز دارند. برای راهاندازی كسب و كار روی ابر باید از مدلهای استقرار و سرویس ابر بهره جست و با صرف هزینه كمتر، خدمات
بیشتری دریافت نمود. در این پژوهش سیستم ابر به همراه مؤلفههای آن كه برای پیادهسازی كسب و كار یك شركت روی ابر
مورد نیاز هستند، از دیدگاه تجاری مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس مفاهیم فناوری هسته و در ادامه تحلیل SWOT برای
سازمانهای كوچك و متوسط در دنیای ابر و چالشهای موجود توضیح داده شده است. سپس راهبردهای پیشنهادی برای تبدیل
ضعفها به قوت و تهدیدات به فرصت ارائه گردیده است. نهادینه شدن راهبردهای پیشنهادی به كاهش هزینهها و افزایش
بهرهوری در سازمانها و كاربران عادی كمك شایان توجهی خواهد نمود و این امر خود سبب افزایش سودآوری در كسب و
كارهای مرتبط با رایانش ابری خواهد گردید.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 11 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1394 / عاشوري مريم*, جوريان نجمه, خوش الحان فريد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4523
Key words (کلمات کلیدی): راهبردSWOT رايانش ابري کسب و کار تحليل
Number of pages(تعداد صفحات) : 11
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط