پیش بینی انتشار فناوری رایانش ابری در ایران بوسیله منحنی های رشد و اثرات روند انتشار سایر کشورها

(چکیده مقاله) :
Abstract :

رایانش ابری تحولی عظیم در عالم فناوری اطلاعات است که منابع و خدمات را از طریق اینترنت ارائه می دهد. این پژوهش به پیش بینی انتشار فناوری رایانش ابری در ایران و ده کشور دیگر جهان می پردازد. در راستای سنجش انتشار فناوری، از میزان جستجوی اینترنتی کلیدواژه رایانش ابری استفاده شده است. این پژوهش از دید نوع تحقیق بر مبنای هدف اثری توسعه ای – کاربردی بوده و ازلحاظ روش تحقیق بکار گرفته شده و نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و همبستگی می باشد. برای پیش بینی فناوری رایانش ابری در ایران، از برازش منحنی های رشد روی داده های انتشار فناوری در ایران از یکسو و روند انتشار در سایر کشورها و اثرات مقطعی کشورها روی روند انتشار فناوری در ایران از سوی دیگر بهره جسته شده است. یافته ها حاکی از اشباع فناوری رایانش ابری در سال 2018 در ایران می باشد. همچنین تأخر در شروع انتشار این فناوری در ایران، منجر به سرعت بالاتر انتشار در ایران بنا به اثر تقدم و تأخر نشده است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 30 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / جعفرنژادچقوشي احمد, مجتبوي دلويي احسان*, مختارزاده گروسي نيما
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5137
Key words (کلمات کلیدی): اثر تقدّم و تأخر انتشار فناوري پيش بيني فناوري رايانش ابري منحني هاي رشد
Number of pages(تعداد صفحات) : 30
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط