حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان بهینه شده با الگوریتم زنبورعسل

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در این مطالعه، روش مبتنی بر تبدیل S گسسته سریع برای متمایزکردن جریان خطای داخلی از اغتشاشات دیگر در ترانسفورماتور قدرت ارائه شده است. ویژگی توابع بر اساس ویژگی های استخراج شده از ماتریس S و کانتورهای فرکانسی پیشنهاد شده اند. برای طبقه بندی ویژگی ها، ماشین بردار پشتیبان (SVM)، توسعه داده شده و از الگوریتم بهینه سازی زنبورعسل برای انتخاب پارامترهای بهینه طبقه بندی کننده SVM استفاده شده است. برای انجام این کار، شرایط مختلفی برای خطاهای خارجی، داخلی، برقدار شدن ترانسفورماتور و سطوح مختلف اشباع ترانسفورماتورهای اندازه گیری با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC شبیه سازی شده اند. برای الگوسازی شرایط واقعی، جریان های دیفرانسیل به همراه نویز در نظر گرفته شده اند. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، نتایج به دست آمده با نتایج سایر روش ها مقایسه شده اند. مقایسه نتایج نشان می دهد روش پیشنهادی نسبت به خطاهای خارجی و جریان هجومی با دقت زیادی پایدار است. همچنین، این روش از نویز تاثیر نمی گیرد و در طبقه بندی انواع شرایط موثر و سریع است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1396

تعداد صفحات : 14 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1396 / كوچكي امانگلدي*, عبدوس علي اكبر, ميربابايي ركني سيدقاسم
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4728
Key words (کلمات کلیدی): الگوريتم بهينه سازي زنبورعسل تبديل S گسسته سريع حفاظت ترانسفورماتور قدرت ماشين بردار پشتيبان
Number of pages(تعداد صفحات) : 14
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط