ارائه یك مبدل dc-dc جدید بدون ترانسفورماتور با بهره ولتاژ بهبودیافته

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در این مقاله یك مبدل dc-dc بدون ترانسفورماتور با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ پائین در دو سر كلید فعال پیشنهاد می شود. در این مبدل تنها یك كلید فعال به كار رفته است، لذا كنترل مبدل پیشنهادی ساده بوده و تلفات هدایتی كلید فعال نیز پائین است. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل افزاینده مرسوم بالاتر بوده و مبدل پیشنهادی ناحیه كاری رژیم هدایت پیوسته را گسترش می دهد. مبدل پیشنهادی دارای تنش ولتاژ پائین در دو سر كلید فعال است كه باعث كاهش تلفات هدایتی می شود. مبدل پیشنهادی می تواند در دو رژیم هدایت پیوسته و ناپیوسته كار كند. در این مقاله مدهای كاری مختلف مبدل پیشنهادی، محاسبات مربوط به بهره، جریان های عبوری از عناصر، بازده و اندازه ریپل ولتاژ خازن ها ارائه می شود. برای اثبات عملكرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه سازی در محیط نرم افزار PSCAD و نتایج عملی نیز ارائه می شود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 13 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / بنايي محمدرضا*, اژدرفائقي بناب حسين
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4426
Key words (کلمات کلیدی): مبدل dcdc بدون ترانسفورماتورافزاينده مرسومبهره ولتاژ
Number of pages(تعداد صفحات) : 13
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط