ارائه یک ساختار جدید برای اینورتر شبه منبع امپدانسی مبتنی بر سلف های کلیدزنی شده و ترانسفورماتور

(چکیده مقاله) :
Abstract :

در این مقاله، ساختار جدید برای اینورترهای شبه منبع امپدانسی بر اساس ترکیب سلول «سلف های کلیدزنی شده» و ترانسفورماتور پیشنهاد می شود. در ساختار پیشنهادی، می توان با تغییر در نسبت دور ترانسفورماتور، افزایش تعداد سلول های سلف کلیدزنی شده و تغییر چرخه کاری shoot-through(ST) به بهره های ولتاژ بسیار بزرگ دست یافت. اصول عمل کرد و محاسبات مربوط به بهره ولتاژ و مقدار متوسط ولتاژ دو سر خازن ها برای ساختار پیشنهادی ارائه می شود. تلفات ساختار پیشنهادی محاسبه و راندمان ساختار پیشنهادی با راندمان ساختارهای دیگر مقایسه شده است. هم چنین برای مشخص شدن مزایا و معایب ساختار پیشنهادی، این ساختار با ساختار های مرسوم به صورت جامع مقایسه می شود. برای اثبات صحت عمل کرد مبدل پیشنهادی از نتایج شبیه سازی کامپیوتری در محیط نرم افزار PSCAD/EMTDC استفاده می شود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1394

تعداد صفحات : 11 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1394 / شادنام زربيل محمد, بابايي ابراهيم*, شوكتي اصل الياس, صباحي مهران
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5451
Key words (کلمات کلیدی): اينورتر منبع امپدانسي اينورتر شبه منبع امپدانسي سلف کليدزني شده ترانسفورماتور shoot-through
Number of pages(تعداد صفحات) : 11
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط