طراحی جامع و ساخت موتور سنکرون آهن ربای دائم با هدف دستیابی به کمترین گشتاور دندانه

(چکیده مقاله) :
Abstract :

موتورهای سنکرون آهن ربای دائم، با توجه به بازدهی بالا، چگالی توان زیاد، رفتار دینامیکی مناسب و کنترل پذیری خوب، گزینه بسیار مناسبی برای کاربردهای صنعتی و از جمله کاربردهای کنترلی هستند. یکی از مشکلات این موتورها وجود گشتاور دندانه است که از برهمکنش بین آهن رباهای روتور و دندانه های استاتور به وجود می آید. این گشتاور باعث ایجاد لرزش و صدا در حرکت موتور می گردد. در کاربردهای کنترلی نیز وجود گشتاور دندانه باعث بروز نوساناتی در حرکت موتور شده و ردیابی دقیق هدف را با مشکل مواجه می کند. بنابراین لازم است موتور به گونه ای طراحی شود که کمترین مقدار گشتاور دندانه را داشته باشد. در این مقاله برای دستیابی به کمترین گشتاور دندانه، ابتدا ساختار کلی موتور از نظر ترکیب شیار/قطب مناسب تعیین می شود و سپس به بهینه سازی شکل آهن ربا که مهمترین عامل در میزان گشتاور دندانه است پرداخته می شود. در این بهینه سازی با استفاده از تحلیل اجزا محدود دو بعدی به طور همزمان دو پارامتر ابعادی آهن ربا بهینه می گردند. موتور طراحی شده، ساخته شده و تست های مربوطه بر روی آن انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و عملی به یکدیگر نزدیک بوده و نشان می دهد با طراحی انجام شده موتور گشتاور دندانه بسیار ناچیزی دارد.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1391

تعداد صفحات : 9 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1397 / حريري علي محمد, دامكي علي آباد علي اكبر
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4573
Key words (کلمات کلیدی): موتور سنکرون آهن رباي دائم گشتاور دندانه کنترل موقعيت دقيق ترکيب قطب/ شيار بهينه سازي شکل آهن ربا
Number of pages(تعداد صفحات) : 9
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط