طراحی بهبودیافته ماشین سنکرون مغناطیس دایم شارمحوری با استفاده از الگوریتم PSO

(چکیده مقاله) :
Abstract :

این مقاله یک طراحی بهبودیافته از ماشین سنکرون مغناطیس دایم شارمحوری (AFPM) را با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) ارائه می دهد که در آن محدودیت های عملی لحاظ شده است. ابتدا روابط طراحی ارائه شده و یک نمونه ماشین AFPM با توان 20 کیلووات طراحی شده و سپس با استفاده از الگوریتم PSO چگالی توان خروجی بهبود یافته است. مقایسه ای میان ماشین بهبودیافته و یک نمونه ساخته شده صورت گرفته است. ماشین بهبودیافته دارای چگالی توان بیشتری نسبت به نمونه موجود ساخته شده می باشد. در ادامه تحقیق با استفاده از روش های تحلیلی بر اساس معادلات ماکسول چگالی شار مغناطیسی در ناحیه فاصله هوایی محاسبه شده که نتایج تحلیلی توافق بسیار خوبی با نتایج ناشی از نرم افزار المان محدود دارد و می توان با استفاده از این روش، چگالی شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی ماشین الکتریکی را در زمان بسیار کمتری نسبت به نرم افزار المان محدود محاسبه نمود.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 7 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / عليزاده پهلواني محمدرضا, شهبازي آيت يوسف, واحدي ابوالفضل
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4549
Key words (کلمات کلیدی): طراحي بهبوديافته ماشين مغناطيس دايم ماشين شارمحور TORUS-NS
Number of pages(تعداد صفحات) : 7
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط