آشکارسازی سریع و مطمئن پدیده ی قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون

(چکیده مقاله) :
Abstract :

پدیده ی قطع تحریک (LOE)در ژنراتورهای سنکرون می تواند علاوه بر صدمات وارده به ژنراتور، موجب افت ولتاژ در شبکه و حتی وقوع خاموشی در آن شود. طرح تشخیص LOE مبتنی بر اندازه گیری امپدانس در پایانه ژنراتور علاوه بر سرعت پایین، ممکن است در مواجهه با سایر اغتشاشات از جمله پدیده ی نوسان توان پایدار (SPS) در سیستم قدرت عملکرد مطلوبی نداشته باشند. بر این اساس، در این مقاله از تغییرات کمیت های الکتریکی ژنراتور (ولتاژ، جریان، توان اکتیو و راکتیو، زاویه توان) بعد از وقوع LOE به منظورشناسایی این پدیده استفاده شده و شاخص های مختلفی متشکل از ترکیب تغییرات این کمیت ها ارائه و عملکرد هر یک در تشخیص LOE مورد بررسی قرار گرفته و جهت ارزیابی عملکرد شاخص های مذکور، مطالعات شبیه سازی گسترده ای بر روی سیستم های قدرت نمونه در شرایط مختلف بهره برداری و اغتشاشات مختلف سیستم انجام شده است. در نهایت شاخصی مبتنی بر تغییرات سه پارامتر توان راکتیو، ولتاژ و زاویه روتور ژنراتور به عنوان شاخص اصلی ارائه شده که نتایج حاصله حاکی از آن است که روش پیشنهادی دارای سرعتی به مراتب بیشتر از طرح امپدانسی بوده و در مواجهه با پدیده ی SPS و سایر اغتشاشات سیستم قدرت از امنیت بالاتری برخوردار است.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 16 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / حسني عباس, حق جو فرهاد
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 5222
Key words (کلمات کلیدی): حفاظت ژنراتور سنکرون پديده ي قطع تحريک نوسان توان
Number of pages(تعداد صفحات) : 16
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط