جبران عیب حسگرهای موتور سنكرون آهنربای دائم با استفاده از كنترل كننده مد لغزشی تحمل پذیر عیب

(چکیده مقاله) :
Abstract :

مساله كنترل كننده های تحمل پذیر عیب (FTC) یك موضوع مهم در نظریه سیستم و مهندسی كنترل بوده و دارای كاربردهای عملی و صنعتی بسیاری است. در این مقاله یك FTC جدید برای تشخیص و اصلاح عیب حسگرهای درایو موتور سنكرون آهنربای دائم (PMSM) طراحی شده است. برای رسیدن به این هدف، از یك كنترل كننده مدلغزشی (SMC) بر اساس كنترل برداری PMSM استفاده شده است. بمنظور اینكه كنترل كننده بتوانند درحالتی كه حسگرهای معیوب هستند PMSM را كنترل كند از دو رویتگر مدلغزشی (SMO) برای تخمین سرعت و جریان های موتور استفاده شده است. این رویتگرها حسگرهای مجازی ای را برای پسخور ایجاد می كنند. حال زمانی كه هر یك از حسگرها با عیب مواجه شوند،FTC عیب را تشخیص داده و بلافاصله از حسگرهای مجازی برای كنترل موتور استفاده می كند. پایداری سیستم حلقه بسته با استفاده از نظریه پایداری لیاپانوف بررسی شده است. نتایج شبیه سازی عملكرد مناسب FTC پیشنهادی را برای PMSM نشان می دهند.

(توضیحات تکمیلی) :

(توضیحات تکمیلی) :
Description :

سال انتشار:1395

تعداد صفحات : 12 صفحه


Authors / Descriptions(نویسندگان/توضیحات): سال انتشار1395 / آيتي سيدموسي, نيكبخت حميدرضا
Sent date(تاریخ ارسال) : 1397/12/23  |   3/14/2019
Number of visits(تعداد بازدید): 4835
Key words (کلمات کلیدی): موتور سنكرون آهنرباي دائم كنترل كننده مد لغزشي رويتگر مد لغزشي كنترل كننده تحمل پذير عيب كنترل بدون حسگر
Number of pages(تعداد صفحات) : 12
نظرات کاربران در مورد این آگهی
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نگردیده است .
ارسال پیام

مقالات مرتبط